Datum uitspraak: 20-04-2012
Nummer uitspraak: 105238
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De unit waar werkneemster haar werkzaamheden verrichtte wordt opgeheven. Werkneemster begint op een andere, niet bij de reorganisatie betrokken unit, waar zij na twee weken uitvalt wegens ziekte. Werkgever zegt op in het kader van de reorganisatie en stelt dat aan werkneemster geen beroep op het opzegverbod tijdens ziekte toekomt omdat het nieuwe werk bij wijze van stage werd verricht. Werkneemster stelt dat het om definitieve herplaatsing ging en dat het opzegverbod tijdens ziekte wel gold en er geen sprake was van de uitzondering daarop ex artikel 7:670b lid 2 BW. Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat beide partijen de verwachting hadden dat werkneemster de werkzaamheden structureel zou gaan verrichten. Ten aanzien van deze werkzaamheden geldt daarom niet de uitzondering op het opzegverbod tijdens ziekte wegens opheffing van het deel van de onderneming waar de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is. Maar ook in het andere geval, indien aangenomen wordt dat werkneemster op basis van een stage werkzaam was, geldt dat een beroep op haar ziekte gerechtvaardigd is. Het past bij een billijke toepassing van het Sociaal Plan en bij goed werkgeverschap om werkneemster haar ziekte niet tegen te werpen. Het beroep op het opzegverbod tijdens ziekte slaagt. Beroep gegrond.