Datum uitspraak: 30-03-2015
Nummer uitspraak: 106632
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met dyslexie en rekenproblemen volgt onderwijs op een reguliere basisschool. De school stelt handelingsverlegen te zijn. Volgens de ouders zijn er nog ondersteuningsmogelijkheden binnen de school. Zij ondertekenen onder protest het ontwikkelingsperspectief. De volgende dag wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs afgegeven. Volgens de ouders heeft er onvoldoende overleg met hen plaatsgevonden en zij zijn het niets eens met de uitstroombestemming praktijkonderwijs. De school heeft volgens hen ook onvoldoende aanpassingen voor de dyslexie en de rekenproblemen verricht. 
Advies Commissie
Het verzoek is gegrond en de Commissie adviseert de school het ontwikkelingsperspectief aan te passen en op overeenstemming gericht overleg met de ouders te voeren.
Toelichting
Anders dan afgesproken is binnen enkele dagen het ontwikkelingsperspectief opgesteld en de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. De ouders waren het niet eens met het ontwikkelingsperspectief en hebben hun bezwaren tegen de gang van zaken geuit. Dit was voor de school geen aanleiding om opnieuw met de ouders in overleg gegaan of het ontwikkelingsperspectief aan te passen. Aan de verplichting tot het voeren van op overeenstemming gericht overleg met de ouders, is niet voldaan. Het uitstroomperspectief is onvoldoende onderbouwd omdat niet duidelijk is dat dit hoger zal zijn als de leerling de juiste ondersteuning krijgt. Daarnaast wordt uit het ontwikkelingsperspectief niet duidelijk welke aanpassingen voor de dyslexie en de rekenproblemen zijn ingezet en met welk resultaat. Ook blijkt niet welke begeleidingsmogelijkheden nog konden worden ingezet wanneer de leerling meer zelfstandig zou kunnen werken. Het ontwikkelingsperspectief had op dit punt meer moeten worden onderbouwd.