Datum uitspraak: 17-05-2017
Nummer uitspraak: 107600
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vanwege grensoverschrijdend gedrag gaat de school over tot schorsing van de leerling (5 dagen). School stelt een observatieplek op een andere school voor. Ouders wilden dat niet zodat de leerling thuis kwam te zitten. Inmiddels wordt gesproken over een observatie op een andere school.

Advies van de Commissie
De formeel niet bestaande maatregel van thuisplaatsing is niet verenigbaar met de wettelijke voorschriften en niet proportioneel gelet op het door de leerling vertoonde gedrag. De school had moeten onderzoeken of het doel van de maatregel op een andere manier bereikt kon worden door onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De leerling vertoont grensoverschrijdend gedrag en heeft moeite met gezag en autoriteit. Het gedrag is niet dermate ernstig dat de school de leerling permanent mocht uitsluiten van toegang tot de reguliere lessen. Daarom is de genomen maatregel, die feitelijk neerkomt op een voorgenomen verwijdering, niet proportioneel.
Daarnaast had de school moeten onderzoeken of de leerling een extra ondersteuningsbehoefte had. De school heeft onvoldoende inhoud gegeven aan de verplichtingen voortvloeiend uit passend onderwijs.