Datum uitspraak: 20-03-2017
Nummer uitspraak: 107516 (gevoegd met 107515)
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De beide kinderen van verzoekster verzuimen veel en willen naar een andere school. Een andere school laat hen als gastleerling toe. Ook daar is sprake van hoogverzuim. De school voelt zich handelingsverlegen en beëindigt het gastleerlingschap. De moeder wendt zich tot de GPO omdat haar kinderen niet meer worden toegelaten tot de nieuwe school.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 
De Commissie adviseert het bevoegd gezag en de moeder om in gesprek te gaan over het opp en om in samenwerking met het swv invulling te geven aan trajectbegeleiding voor beide leerlingen.

Toelichting
De leerlingen zijn met ingang van het nieuwe schooljaar feitelijk tot de school toegelaten. Het geschil gaat daarom niet over toelating maar over verwijdering. 
De leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Bij verwijdering moet daarom onderzoek zijn verricht naar het ontwikkelingsperspectief (opp) en de voor school resterende begeleidingsmogelijkheden. Dat is niet gebeurd. Ook heeft de school geen overleg gehad met het samenwerkingsverband (swv). Weliswaar was de vorige school bereid de leerlingen toe te laten, maar overleg daarover met de moeder is niet gevoerd. De nieuwe school heeft geen invulling gegeven aan de zorgplicht.