Datum uitspraak: 21-07-2002
Nummer uitspraak: 102162
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft in het reglementsvoorstel opgenomen dat de verkiezingen van de MR worden georganiseerd volgens het lijstenstelsel en dat de MR voor de verkiezing een uitwerkingsplan opstelt dat ter goedkeuring aan het bevoegd gezag wordt voorgelegd. Indien het bevoegd gezag zijn goedkeuring aan het uitwerkingsplan onthoudt, kunnen bevoegd gezag en/of MR daarover een reglementsgeschil aan de Commissie voorleggen, aldus het voorstel. De MR wenst dat in het reglement wordt opgenomen dat de verkiezingen voor de MR worden gehouden op basis van het personenstelsel. De Commissie overweegt dat onder de gegeven omstandigheden het passief en actief kiesrecht en de democratische verhoudingen binnen de instelling het meest zijn gediend met een personenstelsel dat zogenoemde kongsi-vorming uitsluit. Op die wijze wordt zowel aan de wensen van het bevoegd gezag als aan die van de MR tegemoet gekomen. Het is voorts een zaak van zowel het bevoegd gezag als de MR om personeel en medewerkers binnen alle units te bewegen tot betrokkenheid bij de medezeggenschap binnen de instelling. Aldus oordeelt de Commissie dat het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. De Commissie bepaalt dat in het vast te stellen medezeggenschapsreglement het lijstenstelsel dient te worden vervangen door het stelsel van de 'Enkelvoudige Overdraagbare Stem' als uiteengezet in de bijlage van de uitspraak van de Commissie.

Trefwoorden: