Datum uitspraak: 03-05-2016
Nummer uitspraak: 107163
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte heeft enkele jaren grotendeels thuis gezeten. Hij heeft korte periodes onderwijs gevolgd op het vso en de rebound, een onderwijsvoorziening van het samenwerkingsverband. De ouders hebben de leerling aangemeld bij een reguliere school voor voortgezet onderwijs waar de leerling enkele jaren eerder een proefplaatsing had gehad. De school weigert de leerling toe te laten omdat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Advies van de Commissie
De Commissie oordeelt het verzoek ongegrond.

Toelichting
De leerling is gediagnosticeerd met pdd-nos, maar volgens de ouders komt zijn gedrag voort uit hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Voor zijn gedrag heeft de leerling intensieve begeleiding nodig. Daarnaast heeft de leerling een individueel onderwijstraject nodig waarbij hij veel één-op-één wordt begeleid, omdat hij langere tijd geen onderwijs heeft gevolgd.
De ondersteuningsmogelijkheden die de school heeft sluiten niet of onvoldoende aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ook de inzet van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is, gelet op de ondersteuningsbehoefte, niet voldoende. De school heeft daarom in redelijkheid kunnen concluderen dat zij niet kon voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
De school heeft een vso-school met een speciale klas voor langdurige thuiszitters, waar onderwijs op havo-niveau wordt aangeboden, bereid gevonden in gesprek te gaan met de ouders en de leerling over de plaatsingsmogelijkheden. De ouders weigerden echter in gesprek te gaan over welke andere scholen een passende onderwijsplek zouden kunnen bieden aan de leerling. Ook gaven zij geen toestemming om de gegevens over de leerling uit te wisselen met andere scholen. Gelet op het niet willen meewerken van de ouders, heeft de school met dit aanbod van de vso-school kunnen volstaan.