Datum uitspraak: 25-02-2016
Nummer uitspraak: 106964
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De zoon van klager volgt onderwijs op een afdeling voor hoogbegaafden. Klager klaagt dat leerlingen op die afdeling ook stof op havo-niveau aangeboden krijgen. Daarnaast klaagt hij erover dat de school onvoldoende optreedt tegen pesten van zijn zoon. Ten slotte klaagt hij erover dat de afdelingsleider tegen de ex-echtgenote van klager diskwalificerende opmerkingen over hem heeft gemaakt. 

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Individuele begeleiding op havo-niveau aan hoogbegaafde studenten past op zichzelf genomen bij een school die onderwijs op verschillende niveaus aanbiedt en is in overeenstemming met de aan de school te stellen kwaliteitseisen. Er is niet gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is.
De school heeft een pestprotocol. Daarin staat dat de school na een melding van pesten met de betrokken leerlingen en ouders gaat praten en vervolgens met de leerlingen afspraken maakt. Indien deze afspraken niet afdoende zijn, worden maatregelen getroffen. Als dit allemaal geen resultaten heeft, kan door de school tot schorsing worden overgegaan. Er is niet gebleken dat er na het maken van afspraken tussen en met de leerlingen, nog nieuwe pestincidenten zijn voorgevallen. Tot een eventuele volgende stap uit het protocol (een sanctie), hoefde het daardoor niet te komen. Dat bij het maken van de afspraken een eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen wordt gelegd, is in overeenstemming met de leeftijd van de leerlingen en de pedagogische taak van de school en bovendien niet ongebruikelijk.
Het is niet komen vast te staan of en zo ja in welke bewoordingen de afdelingsleider zich over klager heeft uitgelaten.