Datum uitspraak: 07-03-2017
Nummer uitspraak: 107519
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een sbo-school is voornemens een leerling wegens grensoverschrijdend gedrag te verwijderen. Volgens de school heeft de geboden ondersteuning niet geleid tot een gedragsverandering en is de veiligheid van de leerling en anderen in het geding. De vader meent dat de school onvoldoende heeft ingespeeld op de aanleiding voor de gedragsverandering bij de leerling en dat de leerling niet de rust en de structuur gekregen heeft die hij nodig heeft.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De leerling vertoont vanaf juni grensoverschrijdend gedrag dat hij voorheen niet op dezelfde wijze en niet zo vaak liet zien. Zo verstoorde hij de les en kon hij fysiek en verbaal agressief zijn naar leerlingen en personeel (duwen, slaan, schelden). Ook vonden enkele incidenten plaats, zoals het gooien van een grote steen naar een andere leerling. De school had al ondersteuning ingezet in de vorm van een training om de leerling inzicht te verschaffen in zijn gedrag. Daarnaast heeft de leerling binnen de sbo-setting van de school ondersteuning gekregen in de vorm van één-op-één-begeleiding buiten de klas en psycho-educatie. De geboden ondersteuning leidde niet tot een gedragsverandering waardoor de leerling niet kon terugkeren in zijn klas. Er vonden nieuwe incidenten plaats waarbij de veiligheid in het geding was. Niet gebleken is dat de school nog in redelijkheid andere aanpassingen had moeten treffen. De school heeft in redelijkheid tot zijn voorgenomen besluit tot verwijdering kunnen komen.