Datum uitspraak: 11-03-2016
Nummer uitspraak: 107058
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

​Situatie
Een ouderpaar heeft alle ouders van de klas en de school een e-mailbericht gestuurd waarin een leerling van groep 5 wordt  beschuldigd van het plegen van zedendelicten. Na overleg met Veilig Thuis doet de school een melding. Nadat de school met de klas en enkele leerlingen heeft gesproken wordt de klasgenoot verwijderd. Dit meldt de school via de mail aan alle ouders van de klas. De vader van de betreffende leerling klaagt er onder meer over dat de school een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis en zijn zoon ten onrechte heeft verwijderd.

Advies van de Commissie
De klacht over de verwijdering is gegrond. De klachten over de melding bij Veilig Thuis en het schenden van de privacy zijn ongegrond.

Toelichting
Er was nog onvoldoende grond voor verwijdering. Veeleer was er reden voor een schorsing om nader onderzoek te doen. Daarnaast is niet voldaan aan de formele eisen: er is geen passende school gevonden, vader was niet gehoord voordat de beslissing werd genomen en de beslissing is onvoldoende gemotiveerd. Het is begrijpelijk dat de school contact heeft opgenomen met Veilig Thuis om navraag te doen over de uitkomst van een eerdere melding. Dat de school, op verzoek van Veilig Thuis en in het kader van de waarheidsvinding, een melding deed om daarmee een oud dossier te kunnen openen, is evenzeer te billijken. De school heeft geen onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de privacy van de leerling door zijn naam te noemen en informatie te verstrekken over de stand van zaken in het onderzoek. Wel had de school er goed aan gedaan de inhoud van de brief af te stemmen met klager en school had hem in ieder geval over die inhoud moeten informeren.