Datum uitspraak: 12-09-2016
Nummer uitspraak: 107332
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft afwisselend speciaal en regulier onderwijs gevolgd. Hij volgt nu vso en voelt zich daar in de auti-groep niet thuis. Zijn ouders hebben hem aangemeld bij een reguliere vo-school. Die weigert toelating omdat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Verder maakt zij de leerling attent op mogelijke andere vso-scholen die hem passend onderwijs kunnen bieden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond

Toelichting
De school heeft informatie over de leerling verzameld om te bezien wat zijn ondersteuningsbehoefte is. Daarbij is zij er ten onrechte vanuit gegaan dat ouders zich tegen een ontwikkelingsgericht onderzoek zouden verzetten. Dit onderzoek was volgens de school wel gewenst en dient dan ook alsnog plaats te vinden. De school van aanmelding niet kan volstaan met een oriëntatieadvies maar moet in het kader van de zorgplicht er concreet zorg voor te dragen dat een andere passende school bereid is de leerling in te schrijven.