Datum uitspraak: 26-08-2016
Nummer uitspraak: 107306
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school weigert om met een gescheiden ouder zonder gezag kennismakingsgesprekken en rapport besprekingen te voeren. De school volstaat met het toesturen van de rapporten van de kinderen. De ouder is het daar niet mee eens en klaagt ook dat de school zich partijdig heeft opgesteld door de andere ouder te informeren over het verzoek van klager.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover enkele rapporten te laat aan klager zijn verstuurd. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
Er is geen wettelijke bepaling op grond waarvan de school gehouden zou zijn om een kennismakings- of rapportgesprek met klager te voeren. Er zijn geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de school van dat uitgangspunt had moeten afwijken. De school moet de ouder die met het gezag belast is informeren over een verzoek van de andere ouder om informatie. De school mag de inhoud van de correspondentie met de niet met het gezag belaste ouder delen met de andere ouder indien het belang van het kind dat vergt. In dit geval is die informatie niet gedeeld. De school wist welk belang klager hechtte aan informatie over zijn kinderen. Daarom had de school extra alert moeten zijn op het tijdig toesturen van de rapporten.