Datum uitspraak: 20-07-2017
Nummer uitspraak: 107715
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben eerder een geschil aan de Commissie voorgelegd omdat de school de leerling wilde plaatsen op een bovenschoolse voorziening om de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen. Daarna kon met ouders worden gezocht naar een andere passende school. De Commissie oordeelde dat dit een redelijk voorstel was en adviseerde de ouders aan de plaatsing van de leerling op de bovenschoolse voorziening mee te werken. Dit advies hebben ouders niet opgevolgd, ondanks diverse oproepen daartoe van de school. Daarop is de school overgegaan tot definitieve verwijdering van de leerling.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De ouders en het samenwerkingsverband hebben de school na het advies van de Commissie buiten hun zoektocht naar een andere school gehouden. Dit heeft de school ernstig bemoeilijkt in de uitvoering van haar zorgplicht. Maar dit neemt niet weg dat de wetgever aan scholen (schoolbesturen) nadrukkelijk de verplichting heeft opgelegd zorg te dragen voor een andere (passende) school voordat een leerling definitief wordt verwijderd. De handelwijze van de ouders ontslaat de school niet van deze zorgplicht. Nadat duidelijk was dat de ouders de aanbeveling van de Commissie niet opvolgden, had de school in het kader van de zorgplicht de regie moeten nemen. De school had ouders erop moeten wijzen dat bij blijvende weigering mee te werken de zorgplicht op een gegeven moment eindigt.