Datum uitspraak: 26-07-2016
Nummer uitspraak: 107287
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school voor regulier vo wijst na een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte de leerling af. Omdat de moeder niet toestaat dat de school gegevens van haar zoon naar een andere school toezendt en zij niet open staat voor andere opties dan de school van aanmelding, besluit de school om moeder en leerling terug te verwijzen naar de sbo-school waar de leerling het onderwijs nog volgt. 

Advies van de Commissie
De Commissie oordeelt het verzoek gegrond omdat onvoldoende uitvoering is gegeven aan de plicht ervoor zorg te dragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 

Toelichting
In het besluit van de school staat slechts dat de leerling niet wordt toegelaten. De school had uiteen moeten zetten welke opties met de moeder zijn besproken en haar alsnog moeten uitnodigen voor een gesprek om samen op zoek te gaan naar een andere school. Hierbij had de school de moeder erop moeten wijzen dat wanneer zij niet bereid was alsnog in gesprek te gaan over een andere school, de school geen uitvoering kan geven aan haar zorgplicht en deze dan ophoudt.