Datum uitspraak: 01-05-2015
Nummer uitspraak: 106744
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader krijgt van de moeder van zijn zoon niet de gegevens van de school waarnaar zijn zoon in 2013 is vertrokken. Ondanks herhaalde verzoeken weigert de school waar het kind op zat, de gegevens over de nieuwe school te verstrekken. 

Oordeel Voorzitter Commissie
Klager heeft de termijn voor het indienen van een klacht overschreden. De klacht is daarom niet-ontvankelijk.

Toelichting
Klager heeft in 2013 voor het eerst de gegevens aan de school gevraagd. De termijn voor het indienen van de een klacht is gestart bij de eerste weigering van de school. Dat heeft tot gevolg dat klager de klacht uiterlijk ergens in 2014 (afhankelijk van de precieze datum van de weigering) bij de Commissie had moeten indienen. Bij het hanteren van de verjaringstermijn speelt mee dat het voor de school lastiger wordt een goede belangenafweging te maken, naarmate een scholier langer van school is.