Datum uitspraak: 09-05-2017
Nummer uitspraak: 107604
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte weigert elke vorm van ondersteuning of begeleiding. De school meent dat de leerling moet uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs en start daartoe een traject en laat de leerling niet langer toe tot de reguliere lessen. De school meent dat zij niet de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft omdat zij er niet in is geslaagd de weigerachtige houding van de leerling te doorbreken. De ouders leggen een geschil over voorgenomen verwijdering voor.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De school heeft voor de leerling wel een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin de extra begeleiding is opgenomen, maar heeft dit niet gebruikt om hier planmatig mee aan de slag te gaan. Op het moment dat het effect van de ingezette begeleiding uitbleef, had de school eventueel in samenspraak met het samenwerkingsverband moeten zoeken naar andere vormen van ondersteuning om de weigerachtige houding van de leerling te doorbreken. Nu dat niet is gebeurd, heeft de school onvoldoende onderzoek gedaan naar de nog resterende begeleidingsmogelijkheden.