Datum uitspraak: 09-06-2017
Nummer uitspraak: 107696 en 107696A - 17.03
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Twee directeuren zijn tijdelijk ontheven van hun werkzaamheden en er komt een onderzoek naar de veiligheidssituatie binnen de organisatie. De MR's en de GMR vinden dat het bevoegd gezag hen bij de besluitvorming had moeten betrekken. Zij eisen nakoming van die verplichting, wedertewerkstelling van de directeuren, volledige informatie; ook vragen zij naleving van artikel 28 lid 2 Wms (vergoeding kosten rechtsbijstand).

Uitspraken van de Commissie
Het nalevingsverzoek m.b.t. de kosten van rechtsbijstand wordt met een beperking toegewezen; de overige verzoeken worden afgewezen.

Toelichting
De MR heeft geen adviesrecht ten aanzien van een besluit tot schorsing/tijdelijke ontheffing van de directeuren. Daarom is het opleggen van een verplichting tot wedertewerkstelling niet aan de orde. Wel is aan het besluit onlosmakelijk de vraag verbonden hoe in de taken van de directeuren wordt voorzien; maar verzoekers hebben geen naleving gevraagd van hun recht ten aanzien van een besluit daarover. Over de opdrachtverlening en de uitvoering van het onderzoek hebben de MR en de GMR geen adviesrecht. Het is aan de MR om te bepalen welke informatie hij nodig heeft. Het bevoegd gezag heeft al veel informatie verstrekt en het is niet duidelijk wat verzoekers nog meer zouden willen ontvangen.

De Commissie heeft de beslissing over de kosten van rechtsbijstand aanvankelijk aangehouden in afwachting van nadere inlichtingen van partijen. Op verzoek van partijen heeft de Commissie op 7 juli 2017 alsnog uitspraak gedaan.
Het bevoegd gezag heeft een eerste declaratie van de advocaat van verzoekers betaald. Een tweede declaratie, ook ter hoogte van ruim €12.000, heeft het bevoegd gezag geweigerd te betalen omdat het niet vooraf in kennis is gesteld van deze kosten.
De kosten zijn redelijkerwijs noodzakelijk voor het uitvoeren van de taak van de MR. Ook wist het bevoegd gezag dat er aanvullende kosten werden gemaakt. Daarom is het niet redelijk om iedere verdere betaling te weigeren. Wel brengt de LCG WMS het bedrag van de te vergoeden kosten terug tot het bedrag dat de advocaat had begroot, minus 3 uur voor bestudering van de Wms en reglementen.