Datum uitspraak: 06-09-2005
Nummer uitspraak: 103001
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroep tegen de mededeling van de werkgever dat hij zijn eerder genomen besluit tot aanwijzing van de werknemer als boventallige bevestigt en tegen het niet-nakomen van de toezegging dat op korte termijn overleg over maatwerk zou plaatsvinden. 
Deze beslissingen vallen niet onder de in art. 4.1.5. WEB limitatief opgesomde beslissingen waartegen beroep bij de Commissie open staat. De Commissie is niet bevoegd van het beroep kennis te nemen.
Ten overvloede overweegt de Voorzitter dat het beroep niet-ontvankelijk is wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding. De werknemer wordt bijgestaan door een rechtskundig adviseur die redelijkerwijze verondersteld wordt op de hoogte te zijn van de beroepsmogelijkheid en de beroepstermijn.
Commissie kennelijk niet bevoegd.