Datum uitspraak: 03-03-2008
Nummer uitspraak: 103682
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroep is 3 dagen na het verstrijken van de beroepstermijn van 6 weken ingesteld. De werkgever heeft in de bestreden beslissing aangegeven waar en binnen welke termijn beroep kon worden ingesteld. Op grond van art. 21 van het Beroepsreglement van de Commissie, laat de Commissie niet-ontvankelijkverklaring wegens termijnoverschrijding achterwege, indien de appellant aantoont dat hij het beroep heeft ingesteld, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijze verlangd kon worden. Desgevraagd heeft de werknemer aangegeven dat hij door persoonlijke omstandigheden niet in staat is geweest om het beroep op een eerder tijdstip in te dienen. Dergelijke niet nader gespecificeerde omstandigheden zijn echter op zich niet voldoende om termijnoverschrijding verschoonbaar te doen zijn.
Beroep kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding.