Datum uitspraak: 17-12-2010
Nummer uitspraak: 104627
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Nadat de werknemer beroep heeft ingediend, heeft de werkgever de bestreden beslissing ingetrokken en de werknemer herplaatst. De werknemer heeft aangegeven dat hij het beroep wenst voort te zetten om een protestgeluid te laten horen alsmede omdat hij voortzetting van zijn werk bij het volwassenenonderwijs nastreeft. Dit kan echter geen reden vormen om het beroep ontvankelijk te achten. Immers de verplaatsing naar het volwassenenonderwijs maakt onderdeel uit van de vrije beleidsruimte van de werkgever en is ook mogelijk zonder koppeling aan een ontslagbeslissing. Het laten horen van een protest kan op zichzelf geen reden vormen voor het instellen van beroep, zonder dat er een voor beroep vatbare beslissing voorhanden is. De werknemer heeft evident geen belang bij handhaving van zijn beroep. Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.