Datum uitspraak: 26-10-2015
Nummer uitspraak: 106913 - 15.10
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het bevoegd gezag stelt voor om de meivakantie met vier dagen te verlengen en vraagt daarvoor instemming aan de GMR. Maar de GMR vindt dat het instemmingsrecht toekomt aan de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Het bevoegd gezag en de GMR leggen hun verschil van mening als interpretatiegeschil voor aan de LCG WMS.

Uitspraak Commissie
Het gaat om dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd, als genoemd in artikel 10 onder j Wms. Daarvoor geldt instemmingsrecht. In dit geval is het een zaak die van schooloverstijgend belang is voor alle scholen van het bevoegd gezag. Daarom heeft de GMR en niet de MR van iedere afzonderlijke school instemmingsrecht bij het vaststellen van die dagen.

Toelichting
Een voorgenomen besluit is van gemeenschappelijk belang als er naar aard en inhoud een schooloverstijgend belang is. Net als in een eerdere uitspraak zegt de Commissie dat de kwestie van schooloverstijgend belang is omdat er docenten zijn die op verschillende scholen van het bevoegd gezag lesgeven. Ook zijn er ouders met kinderen op verschillende scholen van het bevoegd gezag. Het voorgenomen besluit tot het vaststellen van deze dagen waarop geen onderwijs gegeven wordt, moet daarom ter instemming worden voorgelegd aan de GMR (artikel 16 lid 1 Wms).

Trefwoorden: