Datum uitspraak: 08-11-2017
Nummer uitspraak: 107839
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling die in het grensgebied van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs zit, start op het vmbo (met lwoo). De school signaleert al snel problemen in de ontwikkeling en vorderingen van de leerling en geeft hem extra ondersteuning. De ouder geeft consequent geen toestemming voor bespreking van zijn zoon in het zorgadviesteam, observatie of onderzoek. De school legt de casus anoniem voor aan het samenwerkingsverband die een proefplaatsing oppert op een praktijkschool om te onderzoeken of de leerling mogelijk wordt overvraagd in het vmbo. Er is een plaats voor de leerling beschikbaar op een praktijkschool. Nadat de vader niet instemde met de proefplaatsing, verwijdert  het schoolbestuur de leerling wegens handelingsverlegenheid.

Advies van de Commissie 
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Door de weigering van vader mee te werken aan besprekingen, observaties en onderzoek kan de school niet worden verweten dat zij onvoldoende onderzoek heeft gedaan of dat geen adequate handelingsplannen zijn opgesteld. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid mogen concluderen dat de school niet de benodigde ondersteuning aan de leerling kan bieden. De school heeft een praktijkschool gevonden die bereid is de leerling toe te laten. Maar er ontbreekt een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs. Dit leidt in dit geval niet tot gegrondheid van het verzoek vanwege de weigerachtige houding van de vader en omdat duidelijk is dat het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring zal afgeven.