Datum uitspraak: 22-06-2016
Nummer uitspraak: 107219
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is vanwege zijn gedrag in maart geschorst. Twee maanden na de schorsing zit de leerling nog thuis. Er is een tijdelijke plek op een sbo-school waar de leerling naar toe kan. Daar kunnen deskundigen de leerling observeren en advies geven over de onderwijsbehoeften van de leerling en hoe hier aan voldaan kan worden. De moeder van de leerling stemt hier niet mee in. Daarop heeft de directeur van de school mondeling meegedeeld dat de school de leerling zal verwijderen. Het bevoegd gezag heeft geen formeel verwijderingsbesluit genomen. De moeder is het niet eens met de voorgenomen verwijdering en dient een verzoekschrift in.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De Commissie is bevoegd om geschillen over de verwijdering van een leerling in behandeling te nemen. De feitelijke situatie van de leerling die al lange tijd geen klassikaal onderwijs ontvangt en thuis zit, wordt gelijk gesteld met verwijdering. De Commissie beoordeelt of de school overeenkomstig passend onderwijs en de zorgplicht heeft gehandeld. 
Als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt verwijderd, moeten het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de mogelijkheden van de school tot begeleiding in beeld zijn gebracht. Dat is niet gebeurd. Er is wel beschreven welke onderwijsbehoefte de leerling heeft, maar bij gebrek aan onderzoek naar het gedrag van de leerling is onvoldoende duidelijk geworden welke ondersteuning de leerling nodig heeft en of de school de ondersteuning zelf kon bieden. Omdat de school onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school, heeft de school niet in redelijkheid tot het voorgenomen besluit tot verwijdering kunnen komen.