Datum uitspraak: 07-04-2015
Nummer uitspraak: 106642
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met adhd is gedetacheerd bij een andere school. Als de detachering na korte tijd mislukt, mag de leerling niet terug naar zijn oude school en wordt hij definitief verwijderd. 
Advies Commissie
Het verzoek is gegrond; het verwijderingsbesluit kan niet in stand blijven. De Commissie adviseert de school het ontwikkelingsperspectief te actualiseren en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling voor hem een passende andere school te vinden. De Commissie beveelt aan de leerling adequate huiswerkbegeleiding aan te bieden.  
Toelichting
Het verwijderingsbesluit is genomen zonder dat volledig is voldaan aan de zorgplicht en kan daarom niet in stand blijven. De leerling heeft een extra ondersteuningsbehoefte en is bij wijze van proef op een andere school geplaatst. De school had voor hem tijdig een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen. Temeer omdat gelijktijdig met de detachering was bepaald dat de leerling niet meer terug mocht komen op de 'oude' school. Pas na het verwijderingsbesluit heeft het schoolbestuur een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dat is te laat. Bovendien is daarin recent onderzoek, dat een ander licht werpt op de mogelijkheden van de leerling, niet verwerkt. Of vso meest passend is, kan daarom op dit moment niet worden beoordeeld.