Datum uitspraak: 17-06-2020
Nummer uitspraak: 109298
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer zit al enige tijd in een functioneringstraject en vervolgens in een verbetertraject. Op enig moment deelt de werkgever mee dat hij de arbeidsovereenkomst niet langer wenst voort te zetten vanwege disfunctioneren en verstoorde verhoudingen. De werkgever stelt de werknemer vrij van werkzaamheden voor de duur van de ontbindingsprocedure en dient vervolgens een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de rechtbank.

Uitspraak van de Voorzitter
De gevraagde voorziening wordt afgewezen.

Toelichting
Er is feitelijk sprake van een schorsing als ordemaatregel. De werkgever heeft een grote mate van beleidsvrijheid om een werknemer te schorsen, zodat de Voorzitter zich terughoudend opstelt bij de beoordeling. De werknemer heeft onvoldoende aangetoond dat er een spoedeisend en zwaarwegend belang is om weer te worden toegelaten tot bepaalde werkzaamheden en toegang te verkrijgen tot zijn werkmail en bepaalde werksystemen. Het is niet waarschijnlijk dat de Commissie het beroep in de hoofdzaak gegrond zal verklaren. Mede gelet op de inmiddels in gang gezette ontbindingsprocedure is er geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.