Datum uitspraak: 08-07-2019
Nummer uitspraak: 108771
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Op 22 november 2018 wijst de school een verzoek om inschrijving van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte af. De leerling was in 2017 ook al eens aangemeld en volgens de school was er in november 2018 geen reden anders tegen de situatie aan te gaan kijken. De ouders schakelen een advocaat in die kort daarna (mei 2019) een geschil over de weigering toelating bij de Commissie indient.

Oordeel
Het verzoek is ontvankelijk en gegrond.

Toelichting
De termijn van 6 weken voor de indiening van het verzoek bij de Commissie is ruim overschreden. Maar die termijnoverschrijding is verschoonbaar omdat in de bestreden beslissing geen bezwaarclausule is opgenomen en verzoekers er ook niet op gewezen zijn dat zij een verzoekschrift kunnen indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs.
Het verzoek aan de Commissie is gegrond, omdat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de actuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dat moet alsnog gebeuren.