Datum uitspraak: 01-09-2021
Nummer uitspraak: 2021013762
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werknemer meldt zich ziek. Na korte tijd start hij voor 50% met re-integreren. De werkgever wil op een gegeven moment dat de werknemer op een andere locatie zijn re-integratie voortzet. Om zijn re-integratie niet te belemmeren gaat de werknemer daarmee akkoord. Nog voordat de overplaatsing heeft plaatsgevonden, verklaart de bedrijfsarts de werknemer volledig arbeidsgeschikt. Daarmee vervalt volgens de werknemer de grond voor de overplaatsing. De werkgever plaatst de werknemer alsnog over, omdat hij vindt dat de werknemer zich moet ontwikkelen voordat hij als directeur weer de eindverantwoordelijkheid kan dragen voor de school.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek wordt toegewezen.

Toelichting
De werkgever heeft zwaarwichtige omstandigheden aan de overplaatsing ten grondslag gelegd. Deze kunnen de overplaatsing echter niet dragen. Gebleken is dat de voornaamste reden voor de overplaatsing gelegen is in de kritiek die de werkgever heeft op het functioneren van de werknemer. Er zijn echter geen functionerings- en/of beoordelingsverslagen waaruit het disfunctioneren van de werknemer blijkt. Ook is niet duidelijk wat precies de ontwikkelpunten van de werknemer zijn. Bovendien heeft de werkgever onvoldoende gemotiveerd waarom de werknemer niet op zijn eigen school zou kunnen werken aan deze ontwikkelpunten.
Het is daarom aannemelijk dat de Commissie het beroep in de hoofdzaak gegrond zal verklaren. Daarom wordt het verzoek toegewezen.