Datum uitspraak: 15-01-2019
Nummer uitspraak: 108494
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het samenwerkingsverband geeft voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal onderwijs, cluster 4. De moeder maakt bezwaar omdat zij meent dat de school onvoldoende ondersteuning heeft gegeven en omdat niet is voldaan aan de criteria voor toekenning van een tlv. 

Advies van de Commissie
Het besluit kan in stand blijven mits het wordt voorzien van twee deskundigenverklaringen en een draagkrachtige motivering. 

Toelichting
Bij het tlv-besluit ontbreekt de noodzakelijke motivering. Het samenwerkingsverband moet de belangrijkste argumenten uit de deskundigenverklaringen opnemen in het tlv-besluit. Zeker nu bekend was dat de moeder van de leerling het oneens was met de tlv-aanvraag en in het Ondersteuningsplan een criterium voor cluster 4 staat dat niet meer wordt toegepast. Verder moeten de adviezen van de twee deskundigen separaat kenbaar zijn, zodat te herleiden valt welke deskundige welke visie had. Dat is niet het geval.