Datum uitspraak: 20-12-2016
Nummer uitspraak: 107454
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is bekend met een combinatie van leertaak-gedragsproblemen in combinatie met Asperger. Hij zit al langere tijd thuis. Met pgb-gelden wordt de leerling intensief begeleid naar reguliere schoolgang. De vso-school wil dit traject overnemen en de leerling intensiever gaan begeleiden. Zij vraagt daarom in plaats van de eerder toegekende bekostigingscategorie 1 (laag) een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring aan met categorie 3 (hoog).

Advies van de Commissie
De bestreden toelaatbaarheidsverklaring kan onveranderd in stand blijven.

Toelichting
De EMB-regeling en de EMB-richtlijn zijn niet bedoeld voor het bepalen van het bekostigingsniveau (hoog-3) van een leerling maar kunnen als beleid daarvoor wel gebruikt worden. Die beleidsvrijheid heeft een samenwerkingsverband. De ondersteuningsbehoefte van de leerling in kwestie laat zich vergelijken met wat zich in het vso-cluster 4 kan aandienen en is niet vergelijkbaar met de ernst en zwaarte van een EMB-leerling. Dat de problematiek van deze leerling de vso-school in vergelijking met haar andere leerlingen voor grotere uitdagingen stelt, met alle mogelijke financiële consequenties van dien, hoeft voor het samenwerkingsverband geen reden te zijn om van haar beleid af te wijken. Het toekenningsbeleid is er mede op gebaseerd dat de financiering van de ondersteuningsvoorzieningen betaalbaar moet blijven. Gezien de grote vereveningstekorten houdt het samenwerkingsverband strikt vast aan het toekenningsbeleid. Dat is niet onredelijk.