Datum uitspraak: 22-04-2016
Nummer uitspraak: 107118
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werkneemster is enige tijd met ziekteverlof. Als zij na re-integratie weer wil starten, wil de werkgever vanwege woede-uitbarstingen, gedragsmatig coaching voor haar organiseren. Omdat collega's hebben aangegeven niet meer met haar te willen werken, zal de coaching op een andere school gebeuren. Daarom is zij overgeplaatst.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond. Er is onvoldoende feitelijke grondslag voor de overplaatsing.

Toelichting
De werkgever heeft zijn stellingen over de conflictsituatie die reden vormt voor de overplaatsing niet of nauwelijks onderbouwd.
Dat de werkneemster een klap aan een leerling heeft gegeven wordt niet aannemelijk gemaakt. Ook heeft de werkgever geen stukken, zoals bijvoorbeeld verslagen van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, overgelegd die aannemelijk maken dat de werkneemster gedragsproblemen heeft die haar functioneren belemmeren.Er zijn wel verklaringen van collega's maar met dergelijke verklaringen moet omzichtig omgegaan worden. Aangenomen moet worden dat de verklaringen zijn opgesteld op verzoek van de werkgever en hieraan kan niet de waarde worden toegekend die de werkgever eraan toekent.