Datum uitspraak: 23-04-2015
Nummer uitspraak: 106681 - 15.03
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag wil in het kader van een fusie het saldo van de ouderbijdragen overdragen aan een oudervereniging. Tot dan toe beheerde de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR) dit geld. De OMR stemt met dit voorstel niet in. Het schoolbestuur legt een instemmingsgeschil voor aan de Commissie.

Uitspraak Commissie
De OMR heeft in redelijkheid zijn instemming aan het voorstel tot wijziging van de bestemming van de ouderbijdragen kunnen onthouden. Er zijn geen zwaarwegende omstandigheden die het voorstel rechtvaardigen.

Toelichting
Een schoolbestuur moet oog hebben voor bijzondere schoolspecifieke omstandigheden die (kunnen) nopen tot afwijking van het uniforme beleid. Het aanwezige bedrag aan ouderbijdragen is in dit geval uitzonderlijk hoog. Er lagen al concrete afspraken over de besteding van een deel van dat bedrag aan tablets en de OMR heeft zich bereid verklaard om het resterende gedeelte over te dragen aan de oudervereniging. Binnen afzienbare termijn zal de school voor wat betreft het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage dus geen uitzonderingspositie meer innemen.

Trefwoorden: