Algemeen

 • Wat is de uitkomst van het doorlopen van een procedure?
  Dat hangt af van welke Commissie uw geschil behandelt. 
  De uitkomst van een procedure bij de Landelijke Klachtencommisie Onderwijs (LKC)  of de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is een niet-bindend advies. De uitkomst van een procedure bij de Commissie van beroep of de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS is een bindende uitspraak.
  Kijk voor de overige Commissies bij de desbetreffende Commissie.
 • Wat kan ik verwachten tijdens een hoorzitting?​​
  Tijdens de hoorzitting kunt u een mondelinge toelichting geven over het geschil. De Commissie die de zitting houdt, bestaat uit drie personen: een voorzitter en twee commissieleden. Alle commissieleden hebben de ingediende stukken in het dossier gelezen. Hier kunnen de commissieleden vragen over hebben die zij u tijdens de hoorzitting kunnen stellen. Tijdens de zitting hoeft u dus niet uw standpunt helemaal opnieuw te vertellen, maar u kunt hierover een toelichting geven. 
 • Ik ben uitgenodigd voor een hoorzitting. Is het verplicht deze bij te wonen?​
  U bent niet verplicht om een zitting bij te wonen, maar dit is wel gewenst. Dit is het enige moment dat u uw standpunt mondeling kunt toelichten aan de Commissie en vragen van de Commissie mondeling kunt beantwoorden. Het is ook het enige moment waarop u kunt reageren op het verweerschrift of het standpunt van de wederpartij. 
 • Kan Onderwijsgeschillen mij bijstaan tijdens een klachten-/geschillenprocedure?​
  Onderwijsgeschillen geeft geen juridisch advies. Daarvoor kunt u terecht bij:
  Ouders en Onderwijs, of: 088 - 605 0101 (ouders)
  LAKS, of: 030 - 790 0910 (leerlingen)
  JOB, of: 030 - 790 0915 (studenten mbo)
  ​LSVB, of: 030 - 231 6464 (studenten hoger onderwijs)​
  Uw vakorganisatie, als u daar lid van bent (werknemers)
 • Is Onderwijsgeschillen onderdeel van de Onderwijsinspectie? 
  Nee. Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie, waar o.a. klachten en geschillen in het onderwijs worden behandeld.
  De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. 
 • Moet ik als ouder of werknemer of MR betalen voor het indienen van een geschil? 
  Nee, er gelden geen kosten voor u. Maar u moet wel uw eigen kosten dragen, zoals reiskosten voor het bijwonen van een zitting of de kosten van rechtsbijstand door een advocaat of een andere gemachtigde die u heeft ingeschakeld.
  Voor de MR is hierbij artikel 28 lid 2 Wms van toepassing.

Veelgestelde vragen over de klachtencommissie

 • Waar kan ik terecht met mijn klacht?
  In het klachtenreglement van de school/onderwijsinstelling kunt u lezen bij welke klachtencommissie de school is aangesloten. Als in het klachtenreglement staat dat de school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen, dan kunt u bij deze Commisie terecht.
 • Waar vind ik het klachtenreglement van de school of instelling?
  In de schoolgids of op de website van de school is meestal de klachtenregeling te vinden en soms aanvullende informatie over waar u met uw klacht terecht kunt. Ook kunt u bij het schoolbestuur de klachtenregeling opvragen. Als u twijfelt of de school voor de behandeling van klachten bij de LKC is aangesloten, kunt u dit bij ons secretariaat navragen.
 • Kan ik direct een klacht indienen bij de LKC of moet ik mijn klacht eerst op school bespreken?
  U kunt rechtstreeks naar de klachtencommissie. Maar het is altijd goed om eerst te proberen uw klacht op het niveau van de school op te lossen.
  In het klachtenreglement van de school staat vaak vermeld dat u de klacht eerst met de betreffende medewerker of met de directeur van de school bespreekt. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot het schoolbestuur. U kunt de gegevens van het schoolbestuur opvragen bij de school. Ook staan deze gegevens vaak vermeld op de website van de school, of in de schoolgids. Wanneer dit alles niet leidt tot een oplossing, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten.
 • Kan er iemand langskomen om de situatie op school te bespreken? 
  De Commissie komt niet langs op de school. Zij doet onderzoek op basis van uw verhaal en het verhaal van de school. De basis daarvoor is uw (schriftelijke) klacht en het verweerschrift van de school. Daarnaast houdt de Commissie een hoorzitting waarop zij u en de school vragen stelt. U kunt dan dus ook uw kant van het verhaal nog eens toelichten. Dat geldt ook voor de school.
 • Wat is de uitkomst van een klachtbehandeling door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
  Na behandeling van de klacht tijdens een zitting, stelt de Commissie een schriftelijk advies op voor het schoolbestuur. Dit advies is niet bindend, hetgeen betekent dat het schoolbestuur niet verplicht is het advies op te volgen.  
 • Wie controleert of de school na het uitbrengen van het advies zich hier aan houdt? 
  De Commissie vraagt het schoolbestuur om de Commissie na vier werkweken te laten weten wat zij met het advies van de Commissie doet. Ook vragen wij het schoolbestuur u daarvan op de hoogte te stellen. Wanneer een klacht gegrond is, moet de school dit ook aan de medezeggenschapsraad doorgeven. In veel gevallen neemt het schoolbestuur het advies van de Commissie over.
 • Welke stukken moet ik indienen? 
  U kunt de klacht indienen via de blauwe knop 'Zaak indienen' op de pagina van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Daarbij kunt u eventueel bijlagen indienen die uw klacht onderbouwen. Dit kunnen e-mails, brieven of bijvoorbeeld verslagen van gesprekken zijn die u heeft gehad.
 • Ik heb een geschil over de toelating van mijn kind (en mijn kind heeft extra ondersteuning nodig), over het ontwikkelingsperspectief of over de verwijdering van mijn kind. Waar kan ik terecht?
  U kunt terecht bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Ga door naar de veelgestelde vragen over de Geschillencommissie passend onderwijs.

Veelgestelde vragen over de Geschillencommissie passend onderwijs

 • Mijn kind is verwijderd en ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?​
  Als uw kind definitief verwijderd is, kunt u een verzoek indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Ook als er nog geen definitief verwijderingsbesluit is genomen, maar uw kind niet meer op school mag komen en daarom thuis zit, kunt u naar de Geschillencommissie passend onderwijs. 
 • Mijn kind is geschorst en ik ben het er niet mee eens. Kan ik hiervoor naar de Geschillencommissie passend onderwijs?​
  Nee, een schorsing valt niet onder de bevoegdheid van de Geschillencommissie passend onderwijs. U kunt wel een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. 
  Ga verder naar de veelgestelde vragen over de klachtencommissie.
 • Hoe kan ik een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs?​
  U kunt het beste gebruik maken van de blauwe knop 'Zaak indienen' op de pagina van de Geschillencommissie passend onderwijs.
 • Welke stukken moet ik indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs?​
  U leest daarover meer op de pagina Procedure bij de Geschillencommsisie passend onderwijs.
 • Wat is de uitkomst van een geschilbehandeling door de Geschillencommissie passend onderwijs?
  Na de behandeling van het geschil tijdens een zitting, stelt de Commissie een schriftelijk advies op voor het schoolbestuur. Dit advies is niet bindend; dat betekent dat het schoolbestuur het advies niet hoeft op te volgen. 
 • Wie controleert of de school/het bestuur na het uitbrengen van het advies zich hier aan houdt?
  De wet eist dat de school aan de ouders en aan de Commissie toelicht wat zij met het advies gaat doen. Dit maakt ook onderdeel uit van het toezicht op de school door de onderwijsinspectie.

Veelgestelde vragen over de Commissie van beroep 

 • Mijn werkgever heeft mij geschorst, kan ik bij Onderwijsgeschillen terecht om beroep in te stellen?​
  Als uw werkgever u heeft geschorst (dat kan als ordemaatregel maar ook als disciplinaire maatregel) kunt u daartegen binnen zes weken na ontvangst van het besluit beroep instellen bij de Commissie van beroep. Afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent, kunt u zich wenden tot de Commissie van beroep funderend onderwijs (voor het primair en voortgezet onderwijs), tot de Commissie van beroep mbo (als u werkzaam bent op een mbo-instelling) of tot de Commissie van beroep hbo (als u werkzaam bent op een hogeschool). 
 • Welke stukken moet ik indienen?
  De werknemer stuurt bij het beroep alle documenten mee die van belang zijn voor de beoordeling van het beroep. Tot die documenten behoren in ieder geval het schriftelijk besluit waartegen het beroep is gericht en een kopie van de arbeidsovereenkomst. ​
  Ook brieven en verslagen van gesprekken die betrekking hebben op het meningsverschil, zijn van belang. Verder is het belangrijk dat de werknemer in zijn brief duidelijk omschrijft waarom hij/zij het niet eens is met de beslissing van zijn/haar werkgever. 
 • Kan mediation nog zinvol zijn?
  Ja, het kan zinvol zijn om een mediation te starten ook al is er al een beroep ingediend bij de Commissie van beroep. Mediation is ook mogelijk als er nog geen beroepszaak loopt. U kunt dan komen tot een oplossing voor uw conflict met behulp van een mediator en zo een formele procedure voorkomen. Als al een procedure is gestart, kan de Commissie die procedure aanhouden.​ U vindt meer informatie op de volgende pagina .
 • Tegen welke besluiten kan ik als werknemer beroep instellen bij de Commissie van beroep?
  Dit hangt af van de vraag in welke onderwijssector u werkzaam bent.​ U vindt de informatie op de volgende pagina's: 
  Commissie van beroep funderend onderwijs (voor het primair en voortgezet onderwijs)
  Commissie van beroep mbo (als u werkzaam bent op een mbo-instelling)
  Commissie van beroep hbo (als u werkzaam bent op een hogeschool). 
 • Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van nadere informatie, van het verweerschrift, of van de zitting?
  Om de doorlooptijd van de beroepszaken te bewaken, zal de Commissie een verzoek tot uitstel in beginsel niet inwilligen. Alleen ingeval van schriftelijk opgegeven klemmende redenen, kan de Commissie uitstel verlenen. Het is wel mogelijk een beroepschrift op nader aan te voeren gronden in te dienen. De Commissie geeft dan éénmaal een termijn waarbinnen zij de nadere informatie wenst te ontvangen. ​
  Als partijen, gedurende de beroepsprocedure, met elkaar in overleg zijn over een oplossing, kan de Commissie ook eenmalig uitstel geven. Dan moeten beide partijen daar wel mee instemmen. Een verzoek tot uitstel van de zitting zal de Voorzitter van de Commissie alleen inwillegen als sprake is van schriftelijk opgegeven klemmende redenen. 
 • Binnen welke termijn doet de Commissie van beroep uitspraak?
  Na de zitting beraadslaagt de Commissie over het beroep. Vervolgens ontvangen partijen binnen zes werkweken de schriftelijke uitspraak van de Commissie. In die uitspraak geeft de Commissie een gemotiveerd oordeel over het beroep. 
 • Wat houdt een uitspraak van de Commisssie van beroep in?
  De Commissie kan een beroep niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. De Commisie kan het besluit waartegen het beroep gericht is, niet nietig verklaren of vernietigen. Het oordeel van de Commissie is bindend.
 • Kan ik om een schadevergoeding vragen?
  De Commissie is niet bevoegd tot het toekennen van een kostenveroordeling of een schadevergoeding.

Veelgestelde vragen over mediation

 • Kan ik een beroep doen op mediation in mijn geval?
  Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij de meeste Commissies. U kunt gebruik maken van mediation als de school of instelling bij een Commissie is aangesloten. U vindt meer informatie op de volgende pagina .
  U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 - 280 95 90 om de mogelijkheden te bespreken .
 • Bij welke conflicten is mediation mogelijk?
  Mediation is mogelijk bij conflicten tussen:​
  - werkgever en werknemer;​
  - ouders en (medewerkers van) school;​
  - een medezeggenschapsorgaan en het bestuur van de school;​
  - medewerkers van een school.
  Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid: mediation kan alleen starten als beide partijen willen meedoen.
 • Hoeveel bijeenkomsten zijn er nodig voor een succesvolle uitkomst van de mediation?
  In de meeste gevallen komen partijen in een mediationtraject één tot twee keer bij elkaar. De bijeenkomsten worden gehouden in Utrecht.

Veelgestelde vragen over geschillen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

 • Veelgestelde vragen over geschillen bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS vindt u op de pagina Veelgestelde vragen op infowms.nl.