10 van 3915 resultaten weergegeven

Geschil over bijstelling ontwikkelingsperspectief. De school heeft in redelijkheid kunnen concluderen dat plaatsing op een cluster 2 school tegemoetkomt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 8 februari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108487

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 5 februari 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Nieuwsbrief februari 2019 verschenen

Datum: 5 februari 2019
Type: Actueel

Interpretatiegeschil cao vo. Niet vastgesteld kan worden dat de werkgever artikel 8.1 lid 5 cao vo onjuist heeft toegepast.

Datum: 31 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108461

Reactie minister Slob op rapport 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs, juridische knelpunten en oplossingen’

Datum: 30 januari 2019
Type: Expertisecentrum

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is redelijk omdat ouders medewerking aan begeleiding van en onderzoek naar de leerling blokkeren.

Datum: 30 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108518

Advies van de Geschillencommissie passend onderwijs over voorgenomen verwijdering van leerling met gedragsproblemen: de school hoeft de bekostiging voor de leerling niet over te hevelen naar een particuliere school

Datum: 28 januari 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschil over toelating leerling. Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er nog geen beslissing over de aanmelding van de leerling is.

Datum: 28 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108482

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering een gesprek met de ouders van een leerling te voeren is plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 25 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108483

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel gegrond vanwege niet volgen verweerprocedure respectievelijk gebrek aan noodzaak.

Datum: 24 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108490/ 108540