10 van 4786 resultaten weergegeven

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2021

Datum: 18 mei 2022
Door: Onderwijsgeschillen

Beroep tegen berisping ongegrond. De werknemer was ongeoorloofd afwezig en heeft zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.

Datum: 18 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022023497

Jaarverslag Rechtspositie & cao 2021: veel uitspraken over schorsing en functiewaardering

Datum: 17 mei 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie OMO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Sectorale ontslagcommissie hbo

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is op intensievere begeleiding aangewezen dan de school kan bieden.

Datum: 17 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024619

Klacht over grondslag toelaatbaarheidsverklaring (tlv) niet-ontvankelijk. De klacht over bejegening tijdens de aanvraagprocedure van de tlv is gedeeltelijk gegrond, omdat niet aan een aantal zorgvuldigheidseisen is voldaan.

Datum: 17 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022018779

Klacht over het opheffen van een hoogbegaafdengroep deels gegrond. Het schoolbestuur had ouders eerder moeten informeren over de visie op hoogbegaafdenonderwijs en het opheffen van de groep.

Datum: 16 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022024289

Klacht over totstandkoming cijfer voor een praktijkopdracht ongegrond. Klacht over afhandeling bezwaar tegen het cijfer en klacht over het niet geven van toegang tot Teams-account van de leerling gegrond.

Datum: 11 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019768

Bezwaar tegen een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven omdat het speciaal onderwijs passend is, gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 11 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022026500

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv-so kan niet in stand blijven, omdat de deskundigenverklaringen niet voldoen, goede motivering ontbreekt en onduidelijk is of de leerling op het so is aangewezen.

Datum: 10 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022026204

Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): de school mocht de leerling buiten de klas begeleiden

Datum: 09 mei 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)