10 van 4786 resultaten weergegeven

Geschil over toepassing van artikel 4 a Ziekte‐ en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR), bijlage F cao mbo.

Datum: 28 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 2022020593

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Het belang van een eindexamenleerling weegt in dit geval zwaarder dan dat van de school.

Datum: 28 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024620

Bezwaar tegen indeling in functie Staffunctionaris beleid en advies B ongegrond. De werkzaamheden sluiten aan bij de functiebeschrijving.

Datum: 28 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2022020560

Voorlopige voorziening bij Commissie van beroep bij schorsing of overplaatsing van werknemer

Datum: 26 april 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Onderwijsgeschillen presenteert jaarbeeld 2021

Datum: 26 april 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Bezwarencommissie OMO, Commissie melden van een misstand en inbreuk op het Unierecht, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Governancecommissie VO, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing en wedertewerkstelling afgewezen. De Voorzitter ziet daartoe geen aanleiding.

Datum: 26 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022027589

Klacht over onvoldoende toezicht, plein- en toegangsverbod en melding Veilig Thuis gegrond. De school had het plein- en toegangsverbod beter moeten onderbouwen.

Datum: 26 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020296

Jaarbeeld Onderwijsgeschillen 2021

Datum: 26 april 2022
Door: Onderwijsgeschillen

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. De school had duidelijker moeten vermelden dat geen sprake was van zorgen omtrent de leerling, maar dat het ging om aandachtspunten.

Datum: 25 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022015313

Geschil over verwijdering. De school mocht de leerling niet verwijderen, omdat de toedracht van het incident en het aandeel van de leerling bij het incident niet zijn onderzocht en daarom ook niet vast zijn komen te staan.

Datum: 22 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024091