10 van 4786 resultaten weergegeven

Advies- en nalevingsgeschil. Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot het besluit tot benoeming van een waarnemend directeur kunnen komen. Nalevingsverzoek niet-ontvankelijk.

Datum: 23 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022015859

Verzoek om herziening uitspraak afgewezen. Er zijn geen feiten die dateren van voor de uitspraak en die niet bekend waren bij verzoeker. Bovendien was het beroep al gegrond verklaard.

Datum: 22 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022021616

Beroep tegen berisping ongegrond. Hoewel de werkgever het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd, staat vast dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.

Datum: 21 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2022020164

Klacht over niet bevorderen of mogen doubleren ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten de leerling niet te bevorderen en niet te laten doubleren.

Datum: 21 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016468

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is op intensievere begeleiding aangewezen dan de school kan bieden.

Datum: 21 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022023794

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er is geen spoedeisend belang.

Datum: 18 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022025444

Klacht over pesten gegrond. De school heeft onvoldoende oog gehad voor het slachtoffer.

Datum: 18 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019009

Herman van der Meer, Raad van Toezicht Onderwijsgeschillen, draagt voorzittershamer over

Datum: 17 maart 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over bejegening door de directeur, fysiek ingrijpen door leerkrachten en over een Veilig Thuis-melding ongegrond.

Datum: 17 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020626

Klacht over fysiek optreden tegen een leerling, schorsing, Veilig Thuis-melding en ontbreken van een ontwikkelingsperspectief deels gegrond. De school had gezien de eigen leerlijn en de thuisproblematiek van de leerling een opp moeten opstellen.

Datum: 14 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020032